Organitzades

De forma autònoma i horitzontal, aplicant la filosofia i pràctica anarquista com a metodologia de supervivència social: Abordar una problemàtica sense intermediaris; anticonsumisme, cooperació contra mandat, suport mutu, assemblea de base..., aconseguint crear així - junt amb altres companys de camí- marcs temporals de ruptura amb l'ordre impost, espais públics de comunicació autònoms que siguin capaços de redimir els efectes alienants i d'infantibilitat  mental.
Teràpia a què ens veiem sotmeses diàriament gràcies a l'Estat i el sistema capitalista: Escola-treball-presó.

No ens importen què companys de camí tenim si la relació per a abordar una problemàtica comuna es fa de forma anàrquica i de mutu suport, sense que per això s'hagi de convertir en un matrimoni.

L'activisme que practiquem des del dia a dia,  ho encaminem a forçar el col·lapse econòmic i obstruir la indústria. Creguem possibilitats de canvi capaç d'obrir  nous camins i que pugin ajudar a canviar el rumb de la història.